Trabaho

OPORTUNIDAD SA TRABAHO

Walang available sa ngayon.

 

***

Ang Washington STEM ay isang Equal Opportunity Employer na lubos na nagmamalasakit sa mga tauhan nito at ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon at panliligalig. Ang mga desisyon sa pagtatrabaho sa Washington STEM ay batay sa mga pangangailangan ng organisasyon, mga kinakailangan sa trabaho, at mga indibidwal na kwalipikasyon nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, pagkakakilanlan ng kasarian, edad, transgender status, relihiyon o paniniwala, pamilya o parental status, o anumang iba pang status na protektado ng ang batas.

Ang link na ito ay humahantong sa mga file na nababasa ng makina na ginawang available bilang tugon sa pederal na Transparency in Coverage Rule at kasama ang napagkasunduang mga rate ng serbisyo at mga pinahihintulutang halaga sa labas ng network sa pagitan ng mga planong pangkalusugan at mga provider ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga file na nababasa ng machine ay naka-format upang payagan ang mga mananaliksik, regulator, at mga developer ng application na mas madaling ma-access at suriin ang data.
https://www.regence.com/transparency-in-coverage

Matutulungan mo ang mga mag-aaral sa Washington na makakuha ng mahusay na edukasyon sa STEM.
Suportahan ang STEM