Larawan para kay Ashely Shanteau Icon para sa Math

Ashely Shanteau

Guro sa Ikaapat na Baitang sa Timog-Kanlurang Rehiyon
Mga Paaralang Pampubliko ng Vancouver
Ang Spanish Immersion Teacher na si Ashley Shanteau ay dinala ang STEM sa kanyang 4th Grade Classroom. Sinimulan niya ang isang STEM Fair para sa kanyang mga mag-aaral kung saan naiisip at nilulutas nila ang mga problema sa totoong buhay at ipinakita ang mga ito sa mga propesyonal sa STEM sa komunidad. Na-post noong Setyembre 2018.