ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

Washington STEM (“เรา” หรือ “พวกเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ Washington STEM (“ไซต์”) โดยการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อที่กำหนดไว้ในที่นี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับพื้นที่เฉพาะของไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือธุรกรรมเฉพาะจะโพสต์ไว้ในพื้นที่เฉพาะของไซต์และร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้พื้นที่เนื้อหาหรือธุรกรรมเหล่านั้น เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง จะเรียกว่า “ข้อตกลง” นี้

Washington STEM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้ไซต์ของคุณหลังจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อตกลงที่มีการแก้ไข วันสุดท้ายของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการแก้ไขตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

คุณสามารถใช้ไซต์ และข้อมูล งานเขียน รูปภาพ และ/หรืองานอื่น ๆ ที่คุณเห็น ได้ยิน หรือประสบการณ์อื่น ๆ บนไซต์ (เพียงส่วนเดียวหรือโดยรวม "เนื้อหา") เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่ใช่ของคุณ หรือเรียนรู้เกี่ยวกับ Washington STEM ไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาใด ๆ ให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวหรืออย่างอื่น Washington STEM ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบในเนื้อหาทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถใช้ แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง หรือรับงานอื่นจากเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งาน

ไซต์และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและ/หรือต่างประเทศ และเป็นของ Washington STEM หรือพันธมิตร บริษัทในเครือ ผู้มีส่วนร่วม หรือบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาเป็นของ Washington STEM หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนไซต์ คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่เป็นสาธารณะ เท่านั้น (หากคุณกำลังเรียกดูไซต์นี้ในฐานะพนักงานหรือสมาชิกของธุรกิจหรือองค์กรใดๆ คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาซ้ำได้เฉพาะเพื่อการศึกษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ภายในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ ยกเว้นกรณีที่ Washington STEM อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น ตัวอย่างเช่น ในบาง พื้นที่จำกัดรหัสผ่านของเว็บไซต์) คุณไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขรูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดปฏิบัติตามคำบอกกล่าวและขั้นตอนการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราด้านล่าง

ห้ามมิให้คุณใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใดๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาต

ลิงค์บนไซต์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากไซต์ ลิงก์ดังกล่าวไม่ถือเป็นหรือบอกเป็นนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือคำแนะนำโดย Washington STEM ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น Washington STEM จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว Washington STEM จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว หากคุณใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ Washington STEM หรือผู้ให้บริการ คุณจะออกจากไซต์ และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น

Washington STEM ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านไซต์จะปราศจากไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ตามที่เป็นโดยมีข้อบกพร่องทั้งหมดและตามที่มีอยู่ ซัพพลายเออร์ของ Washington STEM ไม่รับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายได้ คุณภาพที่ซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด (คุณอาจมีสิทธิ์ของผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้อง Washington STEM บริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้อนุญาต พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สามใดๆ ที่มายังไซต์จากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายทั้งหมด และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่างและโดยอ้อม) และค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การใช้งานในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้ไซต์หรือเนื้อหา หรือ การละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณ

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของไซต์ ทำให้ไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะไม่เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหา หรือพยายามเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ไซต์ในลักษณะที่อาจรบกวนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

หากคุณให้เนื้อหาใดๆ แก่ไซต์ คุณให้สิทธิแก่ Washington STEM ที่ไม่มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ และให้อนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย และแสดง เนื้อหานั้นทั่วโลกในสื่อใด ๆ และสิทธิ์ในการใช้และแสดงชื่อที่คุณส่งโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว โดยการโพสต์เนื้อหา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหาถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหานั้นไม่ละเมิดนโยบายนี้และจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

คำบอกกล่าวและขั้นตอนการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกบนไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเป็นลายลักษณ์อักษร:
• รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;
• คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์;
• ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
• คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย;
• คำชี้แจงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในการแจ้งของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์; และ
• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์

สามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราสำหรับการแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซต์ของตนได้ดังนี้:

วอชิงตัน STEM
210 เอส. ฮัดสัน สตรีท
ซีแอตเทิ 98134
206-658-4320