Warunki korzystania

Warunki korzystania

Washington STEM („my” lub „nas”) obsługuje witrynę Washington STEM („Witryna”). Uzyskując dostęp do tej Witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na każdy z warunków określonych w niniejszym dokumencie („Warunki korzystania”). Dodatkowe warunki mające zastosowanie do określonych obszarów tej Witryny lub do określonych treści lub transakcji są również publikowane w poszczególnych obszarach Witryny i, wraz z naszą Polityką prywatności i niniejszymi Warunkami użytkowania, regulują korzystanie z tych obszarów, treści lub transakcji. Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z obowiązującymi dodatkowymi warunkami określane są jako niniejsza „Umowa”.

Washington STEM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po takiej modyfikacji stanowi zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie zmienionej Umowy. Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania jest określona poniżej.

Możesz korzystać z Witryny oraz informacji, pism, obrazów i/lub innych dzieł, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz w Witrynie (pojedynczo lub łącznie, „Treść”) wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych i/ lub dowiedzieć się o Waszyngtonie STEM. Żadne prawa, tytuły ani udziały w jakiejkolwiek Treści nie są przenoszone na Użytkownika, czy to w wyniku pobrania takiej Treści, czy w inny sposób. Washington STEM zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do całej Treści. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, nie możesz używać, zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać ani uzyskiwać innej pracy z jakiejkolwiek Treści uzyskanej z Witryny, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach użytkowania.

Witryna i Treść są chronione amerykańskimi i/lub zagranicznymi prawami autorskimi i należą do firmy Washington STEM lub jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych, współtwórców lub stron trzecich. Prawa autorskie do Treści należą do firmy Washington STEM lub innych właścicieli praw autorskich, którzy zezwolili na ich wykorzystanie w Witrynie. Użytkownik może pobierać i przedrukowywać Treści wyłącznie do użytku niekomercyjnego, niepublicznego i osobistego. (Jeśli przeglądasz tę Witrynę jako pracownik lub członek jakiejkolwiek firmy lub organizacji, możesz pobierać i przedrukowywać Treść wyłącznie do celów edukacyjnych lub innych niekomercyjnych celów w ramach swojej firmy lub organizacji, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Washington STEM, na przykład w niektórych obszary Witryny ograniczone hasłem). Użytkownik nie może w żaden sposób manipulować ani zmieniać obrazów lub innej Treści w Witrynie. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, postępuj zgodnie z naszym Powiadomieniem i procedurą zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, poniżej.

Zabrania się używania jakichkolwiek znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Znajdujące się w Witrynie łącza do witryn internetowych lub informacji osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użyjesz tych linków, opuścisz Witrynę. Takie łącza nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania ani rekomendacji przez Washington STEM strony trzeciej, witryny strony trzeciej ani zawartych w nich informacji. Washington STEM nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych. Washington STEM nie ponosi odpowiedzialności za żadną taką witrynę internetową ani zawarte na niej treści. W przypadku korzystania z łączy do witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców Washington STEM opuścisz Witrynę i będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności mającym zastosowanie do tych witryn.

Firma Washington STEM nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji wirusami oprogramowania lub innym szkodliwym kodem komputerowym, plikami lub programami. Witryna i Treść są dostarczane W STANIE, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI i W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. Washington STEM jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. (Możesz mieć dodatkowe prawa konsumenckie na mocy lokalnych przepisów, których niniejsze Warunki nie mogą zmienić).

Rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie na Stronie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszystkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszystkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszystkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniem oraz koszty (w tym między innymi szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, przykładowe i pośrednie) oraz uzasadnione honoraria prawników, wynikające lub wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z Witryny lub Treści, lub wszelkie naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy.

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Witryny, uniemożliwić innym dostęp do Witryny lub w inny sposób spowodować uszkodzenie Witryny lub Treści. Zgadzasz się nie dodawać, nie usuwać ani w żaden inny sposób nie modyfikować Treści ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do Treści, które nie są przeznaczone dla Ciebie. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby kolidować z prawami osób trzecich.

Jeśli udostępniasz jakiekolwiek treści w Witrynie, udzielasz firmie Washington STEM niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania te treści na całym świecie w dowolnych mediach oraz prawo do używania i wyświetlania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi treściami. Publikując treści, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do publikowanych treści; że treść jest dokładna; że korzystanie z treści, które dostarczasz, nie narusza tych zasad i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani podmiotu.

Powiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana na naszej Stronie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż naszemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie:
• Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
• Opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Witrynie;
• Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
• Oświadczenie, że wierzysz w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
• Oświadczenie złożone pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz
• Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z naszym agentem ds. praw autorskich w sprawie zawiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich w jego witrynie można się skontaktować w następujący sposób:

Waszyngton STEM
Ulica S. Hudsona 210
Seattle, WA 98134
206-658-4320