Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Washington STEM ("wij" of "ons") beheert de Washington STEM-website (de "Site"). Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met elk van de hierin uiteengezette voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke delen van deze site of op bepaalde inhoud of transacties worden ook geplaatst in bepaalde delen van de site en regelen, samen met ons privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden, uw gebruik van die gebieden, inhoud of transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met de toepasselijke aanvullende voorwaarden, worden deze "Overeenkomst" genoemd.

Washington STEM behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging vormt uw instemming om de gewijzigde Overeenkomst te volgen en hieraan gebonden te zijn. De laatste datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden zijn herzien, wordt hieronder vermeld.

U mag de Site en de informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere werken die u op de Site ziet, hoort of anderszins ervaart (afzonderlijk of gezamenlijk, de "Inhoud") uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of of om meer te weten te komen over Washington STEM. Geen enkel recht, titel of belang in enige inhoud wordt aan u overgedragen, hetzij als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud of anderszins. Washington STEM behoudt zich de volledige titel en volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle inhoud. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze Overeenkomst, mag u geen Inhoud die u van de Site hebt verkregen, gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden of een ander werk afleiden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Gebruiksvoorwaarden.

De site en de inhoud worden beschermd door Amerikaanse en/of buitenlandse auteursrechtwetten en behoren toe aan Washington STEM of zijn partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. De auteursrechten op de inhoud zijn eigendom van Washington STEM of andere eigenaren van auteursrechten die hun gebruik op de site hebben geautoriseerd. U mag inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik. (Als u deze site bezoekt als werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, mag u inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor educatieve of andere niet-commerciële doeleinden binnen uw bedrijf of organisatie, tenzij anderszins toegestaan ​​door Washington STEM, bijvoorbeeld in bepaalde wachtwoord-beperkte delen van de site). U mag op geen enkele manier afbeeldingen of andere inhoud op de site manipuleren of wijzigen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, volg dan onze kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht, hieronder.

Het is verboden om de merken of logo's die op de site voorkomen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Links op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Washington STEM van de derde partij, de website van de derde partij of de daarin opgenomen informatie. Washington STEM is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. Washington STEM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke website of de inhoud ervan. Als u de links naar de websites van aan Washington STEM gelieerde ondernemingen of serviceproviders gebruikt, verlaat u de Site en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op die websites.

Washington STEM kan en kan niet garanderen of garanderen dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van infectie door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's. De site en inhoud worden geleverd zoals ze zijn, MET ALLE FOUTEN en ZOALS BESCHIKBAAR. Washington STEM zijn leveranciers geven geen verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. (U hebt mogelijk aanvullende consumentenrechten onder uw lokale wetgeving die deze Voorwaarden niet kunnen wijzigen.)

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U stemt ermee in Washington STEM, haar gelieerde ondernemingen, joint ventures, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten en alle externe informatieverstrekkers van de Site te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, verliezen, kosten, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, voorbeeld- en indirecte schade), en redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site of de Inhoud te gebruiken, of enige schending door u van deze Overeenkomst.

U stemt ermee in de site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de site in gevaar kan brengen, de site ontoegankelijk kan maken voor anderen of anderszins schade aan de site of de inhoud kan veroorzaken. U stemt ermee in om niets toe te voegen aan, af te trekken van of anderszins te wijzigen in de Inhoud, of om te proberen toegang te krijgen tot Inhoud die niet voor u bedoeld is. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen schaden.

Als u inhoud aan de site verstrekt, verleent u Washington STEM een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren, te distribueren en weer te geven die inhoud over de hele wereld in alle media, en het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken en weer te geven. Door inhoud te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht
Als u van mening bent dat uw werk op onze site is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u onze auteursrechtagent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
• Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
• Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.; en
• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtbelang.

Onze Copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op zijn site kan als volgt worden bereikt:

Washington STEM
S. Hudsonstraat 210
Seattle, WA 98134
206-658-4320