ហិរញ្ញវត្ថុ

 

សិទ្ធិម្ចាស់វិក្កយបត្រ

យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារសីលធម៌—ប្រើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ AFP ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទំនាក់ទំនងពីរបៀបដែលយើងធ្វើការងាររបស់យើងទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលធនធានខាងក្រោម ដែលចែករំលែកដោយមានការអនុញ្ញាតពី AFP ។


អ្នកអាចជួយសិស្ស Washington ទទួលបានការអប់រំ STEM ដ៏អស្ចារ្យ។
គាំទ្រ STEM