ការប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធភាពអាជីវកម្មថែទាំកុមារ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធភាពអាជីវកម្មថែទាំកុមារ (“អ្នកប៉ាន់ស្មាន”)។ ឧបករណ៍ប៉ាន់ស្មានត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មថែទាំកុមារដែលមានសក្តានុពលយល់ពីការចំណាយ ប្រាក់ចំណូល និងលទ្ធភាពសម្រាប់គំនិតអាជីវកម្មថែទាំកុមាររបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីប៉ាន់ស្មានត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 10 នាទីដើម្បីបញ្ចប់ ហើយអាចប្រើច្រើនដងដើម្បីសាកល្បងវិធីសាស្រ្តអាជីវកម្មផ្សេងៗ។

អត្រាឧបត្ថម្ភធនគឺសម្រាប់ឆ្នាំ 2022។

សូមអានបន្ថែម ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ Estimator និងអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការ។