Ua tus STEM Champion

Koj qhov kev pub dawb pub dawb yuav muab cov nyiaj tsis muaj kev txwv rau Washington STEM los txhawb kev hloov pauv thiab xa tawm ntawm cov thawj koom ruam loj.

Ua tus STEM Champion

Koj qhov kev pub dawb pub dawb yuav muab cov nyiaj tsis muaj kev txwv rau Washington STEM los txhawb kev hloov pauv thiab xa tawm ntawm cov thawj koom ruam loj.

Peb paub tias cov kev hloov pauv yuav tsum muaj txoj hauv kev mus sij hawm ntev, muaj tswv yim thiab peb cov neeg pub dawb txhua hli yog cov koom tes tseem ceeb hauv kev ua kom txhua tus tub ntxhais kawm tau txais kev kawm uas yuav npaj lawv rau txoj haujlwm yav tom ntej.

Koj qhov khoom plig rov muaj dua:

  • Pab txo cov nqi siv nyiaj
  • Tsim kev ruaj ntseg hauv peb cov nyiaj txiag
  • Tso cai rau Washington STEM npaj ua siab loj thiab ntxiv mus rau yav tom ntej

Peb yog ib lub koom haum 501(c)(3) nonprofit organization, raws li txoj cai Washington STEM Center, (EIN #27-2133169), thiab koj cov nyiaj pub dawb yog txiav se tawm raws li txoj cai.