STEM Zoo li kuv! qhia cov tub ntxhais kawm txog STEM tiag

Kev tshoov siab cov tub ntxhais kawm mus nrhiav haujlwm hauv engineering pib hauv chav kawm. STEM Zoo li kuv! txhawb cov kws qhia ntawv los qhia cov kws tshaj lij STEM rau hauv chav kawm los qhia cov tub ntxhais kawm txog yam haujlwm twg muaj rau lawv.

 

Kev tshoov siab cov tub ntxhais kawm mus nrhiav haujlwm hauv engineering pib hauv chav kawm. STEM Zoo li kuv! txhawb cov kws qhia ntawv los qhia cov kws tshaj lij STEM rau hauv chav kawm los qhia cov tub ntxhais kawm txog yam haujlwm twg muaj rau lawv. Xyoo no, Mid-Columbia STEM Network tau pib STEM Zoo li kuv! Kev tsim kho tshiab rau cov kws qhia ntawv, thiab nthuav dav STEM Zoo li kuv! Lub tsev kawm ntawv theem nrab kom muaj kev koom tes nrog Skagit STEM Network. Cov nyiaj pab txhawb rau cov kws qhia ntawv kom coj cov kws tshaj lij STEM mus rau hauv lawv cov chav kawm thiab tsim cov ntawv ua si ntawm cov kev coj ua zoo tshaj plaws; thiab kev koom tes nrog Skagit thaum kawg yuav txhawb nqa kev koom tes ntawm txhua tus tub ntxhais kawm qib 7 hauv STEM Zoo li ME!