Duab rau Krysten Carlson Icon rau Science

Krysten Carlson

Chemist hauv Southwest Region
Kala Lab
Raws li tus kws kho mob thiab chaw kuaj mob, Krysten Carlson pab cov kws kho mob tsim cov kev kho mob zoo rau cov neeg mob uas xav tau kev kho mob. Krysten ua haujlwm tom qab qhov xwm txheej nrog rau XNUMX lub tsev kho mob sib txawv thoob plaws hauv xeev Washington, qhov chaw nws siv nws cov txuj ci STEM, kev txawj ntse, thiab kev paub los xyuas kom cov neeg mob tuaj yeem tau txais kev pab kho mob uas haum rau lawv cov xwm txheej. Kawm ntxiv txog Krysten hauv nws Q&A blog. Tshaj tawm rau lub Rau Hli 2020.