Duab rau Dr. Katrina Mealey Icon rau Science

Dr. Katrina Mealey

Veterinary Pharmacologist hauv Mid-Columbia Region
Washington State University
Dr. Katrina Mealey yog ib tug kws kho tsiaj kws kho tsiaj thiab ib tug xibfwb Regents ntawm Washington State University College of Veterinary Medicine. Nws saib xyuas cov kev hloov caj ces hauv cov dev thiab miv yug los ua kom peb cov tsiaj noj qab nyob zoo. Koj tuaj yeem kawm paub ntxiv txog Dr. Mealey hauv nws kev xam phaj ntawm peb blog. Tshaj tawm rau lub Rau Hli 2023.