Duab rau Jenée Myers Twitchell, PhD Icon rau lej

Jenée Myers Twitchell, PhD

Chief Impact thiab Policy Officer
Washington STEM
Jenée Myers Twitchell loj hlob hauv Yakima thiab yog thawj tus neeg hauv nws tsev neeg mus kawm ntawv qib siab. Thaum nws tau mus rau UW nws thiab ob peb ntawm nws cov phooj ywg tau tsim ib qho kev kawm los daws cov teeb meem ntawm kev tsis ncaj ncees hauv kev kawm. Niaj hnub no, cov ntaub ntawv kawm ntawd hu ua Dream Project. Ntawm Washington STEM nws siv cov kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv uas nws tau kawm ua haujlwm hauv Dream Project los taug qab qhov kev vam meej ntawm Washington STEM cov thawj coj. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.