Duab rau Ashely Shanteau Icon rau lej

Ashely Shanteau

Tus Xib Fwb Qib Plaub hauv Southwest Region
Vancouver Public Schools
Spanish Immersion Xib Fwb Ashley Shanteau tau coj STEM mus rau pem hauv ntej ntawm nws Chav Kawm Qib 4. Nws pib STEM Fair rau nws cov tub ntxhais kawm uas lawv tuaj nrog thiab daws teeb meem hauv lub neej tiag tiag thiab nthuav qhia rau cov kws tshaj lij STEM hauv zej zog. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.