Duab rau Mary Wagner Icon rau Science

Mary Wagner

Food Scientist hauv Puget Sound Region
Starbucks
Mary yog tus kws tshawb fawb txog zaub mov so haujlwm uas ua haujlwm ntawm Starbucks. Nruab nrab ntawm kev ua haujlwm tom ntej ntawm Starbucks haus dej los pab ua zaub mov noj qab haus huv, nws nyiam kawm yam tshiab thiab ua haujlwm rau cov teeb meem los pab lwm tus. Tshaj tawm lub Cuaj Hlis 2018.