CAS STUDIES: PEB YUAV UA LI CAS

CAS STUDIES: PEB YUAV UA LI CAS

DCYF_Hero

Kev Kawm Thaum Ntxov dashboards

Kev Kawm Thaum Ntxov dashboards

Kev tshawb fawb tau pom tias kev nkag mus rau kev saib xyuas thaum ntxov thiab kev kawm muaj feem cuam tshuam rau cov tub ntxhais kawm…
Ua si nrog Blocks

Lub Xeev Cov Ntawv Qhia Me Nyuam & Cov Ntaub Ntawv Dashboard

Lub Xeev Cov Ntawv Qhia Me Nyuam & Cov Ntaub Ntawv Dashboard

Washington STEM Txoj Kev Kawm Thaum Ntxov tau pib rau xyoo 2018 los txhawb peb txoj haujlwm K-12 thiab Txoj Haujlwm Ua Haujlwm,…
297_NWS_City_WaSTEM_web

High School mus rau Postsecondary Collaborative

High School mus rau Postsecondary Collaborative

Hauv 2019, ib tus kws pab tswv yim npaj npaj ua haujlwm hauv tsev kawm qib siab hauv tsev kawm theem siab hauv Eastern Washington tau muaj…
_136_Royal_City_WaSTEM_Jenny-Jimenez

Career Pathways Framework

Career Pathways Framework

Cov hauj lwm STEM muaj ntau nyob hauv txhua cheeb tsam ntawm peb lub xeev tab sis keeb kwm, cov tub ntxhais kawm nyob deb nroog, cov tub ntxhais kawm xim,…