ચાઇલ્ડ કેર બિઝનેસ ફિઝિબિલિટી એસ્ટીમેટર

ચાઇલ્ડ કેર બિઝનેસ ફિઝિબિલિટી એસ્ટીમેટર (“અંદાજક”) માં આપનું સ્વાગત છે. અંદાજકર્તા સંભવિત બાળ સંભાળ વ્યવસાય માલિકોને તેમના બાળ સંભાળ વ્યવસાયના વિચાર માટે સંભવિત ખર્ચ, આવક અને શક્યતા સમજવામાં મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે. અંદાજકર્તાને પૂર્ણ થવામાં લગભગ 10 મિનિટનો સમય લાગે છે, અને વિવિધ વ્યવસાયિક અભિગમોને અજમાવવા માટે ઘણી વખત ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

સબસિડીના દરો 2022 માટે છે.

એસ્ટીમેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને તમારે શેની જરૂર પડશે તે જાણવા માટે વધુ વાંચો.